John Fernström

Jubals son och blodsarvinge

Omslag

Innehållsförteckning


Kapitel ii: Förord till första upplagan

(CWK Gleerups Bokförlag, 1967)

När jag nu för en större läsekrets framlägger John Fernströms efterlämnade självbiografiska anteckningar sker detta i övertygelsen att de upplevelser och erfarenheter som han skildrat från sitt skiftande liv, äger ett bestående värde, icke minst för kännedomen om sydsvenkst musikliv. Minnesanteckningarna är nedskrivna för tio år sedan och återges i den framställningsform i vilken han lämnat dem. Någon bearbetning av materialet har sålunda icke företagits, bl.a. för att ej störa John Fernströms stilistiska egenart. Med hänsyn till en allmän läsekrets har dock vissa för helheten mindre väsentliga partier uteslutits. Med tanke tanke speciellt på dem som skulle vara intresserade av de strukna partier som behandlar violinteknik har ett exemplar av manuskriptet överlämnats till Lunds universitetsbibliotek, som fått ta vård om hans litterära kvarlåtenskap.

Utan uppoffrande hjälp och stöd från en rad vänner och medarbetare hade denna bok icke kunnat publiceras. Först skulle jag då vilja nämna professorerna Staffan Björck, Erland Enmark och Arne Müntzing, vilka åsidosatt viktiga uppgifter för genomläsningen av manuskriptet och bedömning av dess värde för publicering. I nedskärningen av originalet, vilken varit förenad med både inre och yttre svårigheter, har jag haft ovärderlig hjälp av John Fernströms döttrar Kerstin och Karin samt av hans gamle vän docenten Elof Åkesson. I detta arbete har vidare förlagschefen Walter Ekstrand och redaktören Inger Larsson generöst ställt sina kunskaper till förfogande. Jag riktar ett varmt tack till dem alla.

Ett särksilt tack är jag slutligen skyldig förste bibliotekarien John Tuneld, som på olika stadier av arbetet bistått mig med råd och handling.

Lund den 23 november 1967

 

Elisabet Maull-Fernström


Självporträtt 1948 Utan mask


Innehållsförteckning